Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 76140

Regulamin

REGULAMIN

1. Wypożyczający zobowiązuje się przed wypożyczeniem wypełnić formularz wypożyczenia podając swoje aktualne dane osobowo – adresowe, telefon, kontakt mailowy.

2. Warunkiem wypożyczenia kostiumu lub innych elementów jest okazanie dowodu osobistego oraz wpłacenie kaucji zwrotnej .Kaucja zostaje zwrócona w dniu oddania kompletnego kostiumu.

3. Okres wypożyczenia jest liczony w cyklu dobowym.

4. Opłatę za wypożyczenie Wypożyczający uiszcza z góry, za cały okres wypożyczenia, w momencie wypożyczenia kostiumu.

5. Wypożyczający zobowiązuje się do dokonania oględzin kostiumu i wpisania ewentualnych uwag do formularza wypożyczenia. Niezgłoszone zastrzeżenia nie mogą być podstawą do uchylenia odpowiedzialności odszkodowawczej

6. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni.

7. Wypożyczający zobowiązuje się do używania kostiumów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem , nie ingerowania w jego wygląd, strukturę, materiał ani w żaden inny jego element.

8. Dokonanie jakichkolwiek przeróbek zostanie potraktowane jako zniszczenie kostiumu, a wypożyczający zostanie obciążony kosztami przywrócenia kostiumu do jego stanu zgodnego z chwilą wypożyczenia.

9. Niedopuszczalne jest perfumowanie kostiumów. Kostium wyperfumowany zostanie potraktowany jako nieodwracalnie zniszczony co skutkuje obciążeniem wypożyczającego kosztami zakupu nowego kostiumu.

10. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonego kostiumu jest naliczana kwota w wysokości opłaty za wypożyczenie kostiumu. W przypadku gdy opóźnienie przekracza 7 dni należna kara wynosi 150% opłaty właściwej , liczone za każdy dzień opóźnienia powyżej 7 dni.

11. W przypadku zwrotu kostiumu zabrudzonego ponad normalne używanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt renowacji, który ustala pracownik indywidualnie. Jeżeli zniszczenia kostiumu nie nadają się do usunięcia lub, reperacji wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość kosztów związanych z zakupem nowego kostiumu.

12. W przypadku niedokonania zwrotu wypożyczonego kostiumu lub zwrotu niekompletnego kostiumu Wypożyczający pokrywa koszty związane z zakupem nowego kostiumu lub odtworzeniem wypożyczonego kostiumu. Ostateczną kwotę ustala pracownik

13. W przypadku korzystania z usługi kurierskiej nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub opóźnienia w dostawie. Reklamacje należy kierować do firmy kurierskiej.

14. Dla kostiumów wysyłanych przesyłkami/ kurier, poczta, intercity/ z uwagi na duże ryzyko kwota kaucji gwarancyjnej jest dwukrotnie wyższa od standardowej.

15. Zgodnie z ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych sporządzanie kopii wypożyczonych kostiumów i innych elementów bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.

16. Niniejszy regulamin jest ogólnie dostępny na terenie magazynu oraz na stronie internetowej i jego znajomość jest wymagana w momencie wypożyczenia kostiumu.